Regulamin

Załącznik nr 3 do zarządzenia  nr 10 /2015
Rektora PW z dnia 16 lutego 2015 r.

 

Regulamin Koła

Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1

Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”, zwane dalej Kołem.

 • 2

Koło działa przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 • 3

Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.

 • 4

Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

 • 5

 

Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania projektami, a w szczególności:

 • 1) zdobywanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania projektami,
 • 2) rozwijanie zdolności wydajnej i bezkonfliktowej pracy w zespole,
 • 3) kształcenie umiejętności miękkich i zdolności organizacyjnych,
 • 4) popularyzacja dobrych praktyk i wiedzy o skutecznym zarządzaniu projektami,
 • 5) nawiązywanie współpracy z firmami i zdobywanie cennych kontaktów biznesowych,
 • 6) integracja studentów zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.

 

 • 6

Koło realizuje cele, o których mowa w § 5, przez:

 • 1) organizowanie konferencji, seminariów oraz odczytów związanych z celami Koła;
 • 2) rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych;
 • 3) publikowanie informacji związanych z tematyką zarządzania projektami,
 • 4) inne przedsięwzięcia związane z celami Koła, w tym realizowane przez członków projekty.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

 • 7

Członkiem Koła może zostać każdy student i/lub doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.

 • 8

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

 • 9
 1. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka.
 2. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
 3. Decyzja Walnego Zebrania, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.
 • 10

Członek Koła ma prawo:

 • 1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
 • 2) korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem;
 • 3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
 • 4) czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • 5) używania logotypu i nazwy Koła do realizacji celów statutowych Koła.
 • 11

Członek Koła ma obowiązek:

 • 1) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła;
 • 2) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
 • 3) dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej;
 • 4) czynnie uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie Koła; uczestnictwo potwierdza koordynator projektu;
 • 5) uczestniczyć w przynajmniej 5 spotkaniach Koła, udokumentowanych listą obecności;
 • 6) wywiązywać się z zobowiązań podjętych w ramach realizowanych projektów;
 • 7) być obecnym na Walnych Zebraniach Koła,;

 

 • 8) 12

Członkostwo ustaje na skutek:

 • 1) wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej;
 • 2) wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku utraty przez członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej oraz na wniosek samego członka;
 • 3) śmierci członka.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

 • 13

Władzami Koła są:

 1. 1) Zarząd;
 2. 2) Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 • 14

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • 1) określanie kierunków pracy Koła;
 • 2) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
 • 3) udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki;
 • 4) uchwalanie zmian w Regulaminie Koła;
 • 5) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

 

 • 15
 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku.
 2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także na wniosek co najmniej 25 % członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 • 16

Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 

 • 17
 1. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.

 

 • 18
 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego.
 2. Zarząd składa się co najmniej z 3 członków Koła.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę oraz Sekretarza/Skarbnika.

 

 • 19

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.

 

 • 20

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 25 % liczby członków Koła.

 • 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 • 1) reprezentowanie Koła;
 • 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 • 3) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła;
 • 4) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
 • 5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

 

 

ROZDZIAŁ V

Opiekun Koła

 

 • 22
 1. Opiekunem naukowym Koła może być pracownik PW.
 2. Opiekun naukowy Koła wybierany jest na czas nieokreślony.

 

 

 • 23

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

 • 1) wspieranie i koordynacja działalność Koła;
 • 2) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i finanse Koła

 

 • 24
 1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
 • 1) przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
 • 2) przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
 • 3) wypracowanych przez członków koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
 • 4) dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

 • 25
 1. Zmiany dotyczące Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

 • 26

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 • 1) uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła;
 • 2) decyzji Rektora o wykreśleniu z Rejestru;
 • 3) uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).